| 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Dyskinezy Rzęsek


Zarząd Polskiego Towarzystwa Dyskinezy Rzęsek z siedzibą w Rabce Zdroju, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410927 („Towarzystwo”), działając na podstawie paragrafu 16 ust. 6 Statutu Towarzystwa, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia („Walne Zebranie”) na dzień 30 czerwca 2019 r. na godzinę 16:00, które odbędzie się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie (nr tel. do kontaktu 506 984 720) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania;
 4. Zatwierdzenie porządku obrad;
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
  • sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa,
  • sprawozdania z działalności Zarządu,
  • sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
  • sprawozdania finansowego za miniony rok kalendarzowy,
  • Udzielenie absolutorium władzom Towarzystwa;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia merytorycznego z działalności Towarzystwa;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowania;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 
W imieniu Zarządu Towarzystwa
Andrzej Pogorzelski – Prezes Zarządu