| 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Dyskinezy Rzęsek 2018


Zarząd Polskiego Towarzystwa Dyskinezy Rzęsek z siedzibą w Rabce Zdroju, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410927 („Towarzystwo”), działając na podstawie paragrafu 16 ust. 6 Statutu Towarzystwa, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia („Walne Zebranie”) na dzień 15 września 2018 r. na godzinę 14:00, które odbędzie się w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania;
 4. Zatwierdzenie porządku obrad;
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
  • sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa,
  • sprawozdania z działalności Zarządu,
  • planu prac Towarzystwa,
  • udzielenie absolutorium władzom Towarzystwa;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu prac Towarzystwa;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa;
 8. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian we władzach Towarzystwa;
 10. Wolne wnioski;
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Dyskinezy Rzęsek