| 

Statut Polskiego Towarzystwa Dyskinezy Rzęsek – 2015

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone przez Wale Zebranie Członków

w dniu 12 września 2015 r. )

 

 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Dyskinezy Rzęsek (dalej: Towarzystwo).

§ 2

 1. Siedzibą Towarzystwa jest Rabka-Zdrój.
 2. Towarzystwo działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami mającymi siedziby w kraju i za granicą, jak też być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele jak Towarzystwo.

§ 3

 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem, czyli dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, określonych w § 7.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, w tym chorych z zespołem pierwotnej dyskinezy rzęsek, członków ich rodzin i opiekunów oraz ludzi dobrej woli zainteresowanych realizacją celów Towarzystwa.
 2. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.
 3. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań.

 

 1. Cel i środki działania Towarzystwa.

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych z pierwotną dyskinezą rzęsek oraz ich rodzin.
 2. Poprawa jakości życia chorych z pierwotną dyskinezą rzęsek.
 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z pierwotną dyskinezą rzęsek.
 4. Poprawa opieki zdrowotnej nad chorymi z pierwotną dyskinezą rzęsek.
 5. Ochrona i promocja zdrowia chorych z pierwotną dyskinezą rzęsek.
 6. Podnoszenie wiedzy na temat pierwotnej dyskinezy rzęsek, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji chorych.
 7. Wsparcie badań naukowych i edukacji w zakresie pierwotnej dyskinezy rzęsek.
 8. Pomoc społeczna chorym z pierwotną dyskinezą rzęsek, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 9. Promocja i aktywizacja zatrudnienia chorych z pierwotną dyskinezą rzęsek.
 10. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych tworzonych przez chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek i ich rodziny.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie szkoleń dla chorych oraz ich rodziców i opiekunów.
 2. Wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi oraz personelem medycznym i pomocniczym.
 3. Wszechstronną rehabilitację chorych z pierwotną dyskinezą rzęsek, w tym osób niepełnosprawnych.
 4. Pomoc chorym w wyborze zawodu i zatrudnienia dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych.
 5. Aktywizację zawodową chorych z pierwotną dyskinezą rzęsek pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 6. Działalność wydawniczą.
 7. Działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 8. Podejmowanie wszelkich działań, niewymienionych wyżej, zmierzających do podniesienia wiedzy na temat pierwotnej dyskinezy rzęsek, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji chorych.
 9. Pomoc chorym w uzyskiwaniu leków i sprzętu rehabilitacyjnego oraz w dostępie do właściwego leczenia.
 10. Pomoc chorym w organizowaniu odpowiedniego dla stanu ich zdrowia wypoczynku (w tym: kolonie, wczasy, zielone szkoły i obozy lecznicze lub rehabilitacyjne).
 11. Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie poprawy opieki medycznej nad chorymi.
 12. Współpracę z ośrodkami dydaktycznymi oraz lekarzami zajmującymi się chorymi z pierwotną dyskinezą rzęsek.
 13. Wdrażanie współczesnych zasad leczenia i rehabilitacji pierwotnej dyskinezy rzęsek, szczególnie w warunkach domowych.
 14. Współdziałanie z jednostkami resortu oświaty i wychowania w celu zapewnienia chorym odpowiedniej opieki pedagogiczno-psychologicznej.
 15. Udzielanie pomocy finansowej chorym z pierwotną dyskinezą rzęsek (w tym: zapomogi losowe, stypendia, dofinansowanie leków, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku oraz adaptacji mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych).
 16. Podejmowanie wszelkich działań, niewymienionych wyżej, mających na celu poprawę jakości życia chorych z pierwotną dyskinezą rzęsek.
 17. Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz chorych z pierwotną dyskinezą rzęsek i inne choroby rzadkie.
 18. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, w tym organizowanie zbiórek publicznych.

§ 8

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych we właściwych przepisach.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, w szczególności chorzy z pierwotną dyskinezą rzęsek, członkowie ich rodzin oraz ich opiekunowie i osoby zainteresowane realizacją celów Towarzystwa.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego udziału w pracach Towarzystwa.
 2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z prawem głosu.
 3. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
 5. Brania udziału w zjazdach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
 6. Korzystania z wszystkich świadczeń oferowanych przez Towarzystwo.
 7. Korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa.
 8. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uchwał Zarządu dotyczących skreślenia go z listy członków z powodu nieuiszczania składek członkowskich lub wykluczenia go z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, jak też wnoszenia odwołań w innych sprawach w przypadkach określonych w Statucie lub regulaminach wewnętrznych Towarzystwa.

§ 12

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa.
 2. Współdziałania w realizacji celów statutowych Towarzystwa i propagowaniu jego idei.
 3. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu lub przynajmniej piętnastu członków zwyczajnych.
 3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 4. Obowiązkiem członka honorowego jest przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 14

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje z chwilą:
 2. otrzymania przez Zarząd pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa;
 3. wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd za działalność na szkodę Towarzystwa;
 4. śmierci członka;
 5. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
 6. Wykluczenie członka z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała o wykluczeniu członka z Towarzystwa wraz z uzasadnieniem jest przesyłana zainteresowanemu.
 7. Członkostwo zwyczajne ustaje również w wyniku podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich za dwa dowolne lata. W szczególnych przypadkach Zarząd może odstąpić od podjęcia uchwały o wykluczeniu członka zwyczajnego z takiego powodu. Uchwała o skreśleniu z listy członków wraz z uzasadnieniem jest przesyłana zainteresowanemu.
 8. Członkowi, w stosunku do którego podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały z uzasadnieniem do Prezesa Zarządu. Do czasu rozpoznania odwołania członek, w stosunku do którego zapadła uchwała o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa, jest zawieszony w prawach członkowskich. Członkostwo ustaje z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały Zarządu.

 

IV. Władze Towarzystwa.

§ 15

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz wskazanych w ust. 1 lit. b) i c), trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków Towarzystwa przed przystąpieniem do wyborów władz podejmie, w głosowaniu jawnym, większością 3/4 głosów oddanych, uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym. Członków władz wskazanych w ust. 1 lit. b) i c) powołuje się na okres wspólnej kadencji, czyli mandaty wszystkich członków obu tych władz wygasają w tym samym czasie, w dniu odbycia trzeciego z kolei Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, licząc od Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, na którym dokonano ostatnich wyborów wszystkich władz.
 3. Członkami władz wskazanych w ust. 1 lit. b) i c) mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Towarzystwa, przy czym członkami tej samej władzy nie mogą być małżonkowie ani krewni lub powinowaci w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia ani osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem obu władz wskazanych w ust. 1 lit. b) i c).
 4. Członkowie Zarządu:
  1. nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani też nie mogą pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego, czyli Zarządu, ani też nie mogą pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Oparcie działalności stowarzyszenia na pracy społecznej członków nie wyłącza możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności.
 7. Mandat osób wchodzących w skład władz wskazanych w ust. 1 lit. b) i c) wygasa przed upływem kadencji na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, rezygnacji lub odwołania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, przy czym odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów, w szczególności z powodu podejmowania działań sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych lub z uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 16

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje się raz w roku, najpóźniej do końca czerwca. Jego stałym przedmiotem jest przyjęcie i zatwierdzenie dotyczących minionego roku kalendarzowego:
 • sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa,
 • sprawozdania z działalności Zarządu,
 • sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
 • sprawozdania finansowego za miniony rok kalendarzowy.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane:
  1. z inicjatywy Zarządu lub
  2. na wniosek: Komisji Rewizyjnej, lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych lub
  3. na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, o której mowa w § 19 zdanie 2 poniżej,
  4. w innych przypadkach określonych w Statucie.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uprawnione podmioty zgłaszają na piśmie Zarządowi. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa winno się odbyć w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd wniosku uprawnionego podmiotu lub dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 lit. c). W przypadku braku zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa we wskazanym terminie, do niezwłocznego zwołania Zebrania jest zobowiązana Komisja Rewizyjna.
 3. terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd zawiadamia członków listami wysłanymi co najmniej na 21 dni przed ustalonym terminem Zebrania.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, poza innymi sprawami określonymi w Statucie, należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 7. Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa określającej sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 10. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, regulaminów subkont przeznaczonych na gromadzenie środków z darowizn i odpisów podatkowych przeznaczonych na pomoc chorym z pierwotną dyskinezą rzęsek oraz regulaminów funduszy celowych.
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz Towarzystwa.

§ 18

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na ilość obecnych, z wyjątkiem określonym w § 15 ust. 2 oraz § 34 ust. 1.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni i członkowie honorowi – z głosem stanowiącym,
  2. goście zaproszeni przez Zarząd – z głosem doradczym.

§ 19

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad przesłanym przez Zarząd w zawiadomieniu, o którym mowa w § 16 ust. 6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 20

 1. Zarząd składa się z czterech do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Sekretarza oraz Skarbnika, przy czym jedna osoba może piastować tylko jedną funkcję w Zarządzie. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Sekretarza lub Skarbnika Zarządu, pozostali członkowie Zarządu piastujący funkcje, poza Prezesem Zarządu, tracą swoje funkcje. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu, które winno się odbyć w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu wskazanej wcześniej osoby (lub osób) i podczas którego przeprowadza się ponowne wybory Sekretarza oraz Skarbnika Zarządu. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu a także w przypadku, kiedy na skutek wygaśnięcia mandatów członka lub członków Zarządu w Zarządzie tym pozostanie mniej niż trzy osoby, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów nowego Prezesa Zarządu oraz wyborów uzupełniających do Zarządu, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie ośmiu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania.
 5. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu, do czasu ponownego wyboru Prezesa jego obowiązki pełni Sekretarz Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Za zgodą Komisji Rewizyjnej wyrażoną w uchwale członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie w przypadku powierzenia im dodatkowych, czasochłonnych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw Towarzystwa.

§ 21

Do kompetencji Zarządu, poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie, należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów wewnętrznych Towarzystwa i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa, w tym ustalanie budżetu Towarzystwa i sprawowanie zarządu jego majątkiem.
 4. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Towarzystwa w przypadkach określonych w Statucie.
 5. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa, przyjmowanie darowizn i zapisów.
 6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych stowarzyszeń i organizacji w kraju i za granicą.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, za wyjątkiem regulaminów wskazanych w § 17 pkt 10 oraz § 27 ust. 9.

§ 22

Zarząd jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy.

§ 23

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach, przy czym mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o terminie posiedzenia. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (faks, email, telefon). Dla ważności uchwał podejmowanych w tym trybie konieczne jest zapewnienie udziału w takim głosowaniu wszystkim członkom Zarządu i uzyskanie przez uchwałę wymaganej Statutem większości głosów.

§ 24

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Prezes Zarządu.

§ 25

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznego nadzoru Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Członkowie Komisji Rewizyjnej na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie tygodnia od dnia wyborów, wybierają ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji Rewizyjnej, odpowiednio Sekretarz lub Zastępca Przewodniczącego traci swoją funkcję. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które winno się odbyć w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu wskazanej wcześniej osoby i podczas którego przeprowadza się ponowne wybory Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Do czasu ponownego wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej w Komisji tej pozostanie mniej niż trzy osoby, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu dokonania wyborów uzupełniających, przy czym Zebranie to winno odbyć się w terminie ośmiu tygodni od dnia zaistnienia powodu zwołania tego Zebrania.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem zgodności z przepisami oraz gospodarności.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 5. Weryfikacja i uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych z przepisami prawa, Statutem, regulaminami wewnętrznymi Towarzystwa lub uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 6. Reprezentowanie Towarzystwa w umowach z członkami Zarządu.
 7. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w przypadku niewywiązania się Zarządu z obowiązku wskazanego w § 21 ust. 3 zd. 1.
 8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, jeżeli Zarząd wbrew swoim obowiązkom nie zwołuje takiego Zebrania.
 9. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przygotowania i przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok kalendarzowy.

§ 29

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu wskazanego w § 27 pkt 9, którego treść jest dostępna dla członków Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.

 

V Majątek i gospodarka finansowa Towarzystwa.

§ 30

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości, inne prawa majątkowe i fundusze.

§ 31

Towarzystwo uzyskuje środki finansowe na prowadzenie swojej działalności statutowej z następujących źródeł:

 1. Składki członkowskie.
 2. Dotacje i subwencje.
 3. Spadki i zapisy.
 4. Wpływy z działalności statutowej.
 5. Odsetki i inne dochody z kapitału.
 6. Dochody z majątku Towarzystwa.
 7. Dochody z ofiarności publicznej.
 8. Wpływy z działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia jej przez Towarzystwo.

§ 32

Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, przy czym do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 33

Towarzystwo nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz (organów) oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków władz (organów) lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towarzystwa.
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz (organów) lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

VI Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów oddanych, bez względu na ilość obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków Towarzystwa określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.