| 

Bądź samodzielny z PCD! – Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu
„Bądź samodzielny z PCD! – rehabilitacja domowa chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek”.

Projekt realizowany ze środków PFRON.

 

Polskie Towarzystwo Dyskinezy Rzęsek (PTDR) rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu
„Bądź samodzielny w PCD – rehabilitacja domowa chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek”.
Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju, realizacja planowana jest na 10 miesięcy, a jego zakończenie nastąpi z dniem 31 marca 2018 r.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Zasady realizacji projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie serii zajęć z fizjoterapeutą, które w efekcie przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i zwiększenia samodzielności oraz uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek (PCD). Zadaniami projektu są: nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania chorych. Podczas spotkań z fizjoterapeutą zostanie dobrana indywidualnie forma fizjoterapii, która powinna być stosowana na co dzień. Uczestnicy projektu nauczą się samodzielnie wykonywać m.in.: drenaż dolnych dróg oddechowych, ćwiczenia poprawiające ruchomość klatki piersiowej, ćwiczenia oddechowe oraz samodzielnie obchodzić się ze sprzętem do rehabilitacji i prowadzić jego systematyczną i dokładną dezynfekcję. Przedstawione działania mają na celu poprawę stanu zdrowia i ograniczenie ilości infekcji, a przez to zwiększenie samodzielności chorych i ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
W projekcie przewidziano średnio 8 godzin wsparcia miesięcznie. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę.

Zasady rekrutacji do projektu:
Do projektu zapraszamy chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek, którzy:

– mają powyżej 4 lat,

– posiadają aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności.

Ze względu na trudną logistykę projektu i jego ograniczony budżet, w pierwszej kolejności przyjmowane będą:
– osoby o większym stopniu zaawansowania choroby,
– osoby mieszkające w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie i od miejsca zamieszkania fizjoterapeutów (np. w promieniu ok. 20 km),
– osoby z rodzin, w których jest więcej chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek.

Warunki zgłaszania uczestnictwa w projekcie:

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest przesłanie do PTDR kompletu dokumentów. (Wzory dokumentów dostępne są do pobrania poniżej):

 1. Karty zgłoszeniowej (prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub przez chorego dorosłego),
 2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego lub przez chorego dorosłego),
 3. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego chorego niepełnoletniego,
 4. Kopii, aktualnego na dzień przystąpienia do projektu, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym bądź znacznym niepełnosprawności,
 5. Zaświadczenia lekarskiego (wg wzoru).

 

Zgłoszenia należy nadsyłać:

 1. Pocztą na adres:
  Rusłana Słowik
  ul. H. Ordonówny 21B/56
  03-139 Warszawa
 2. Na adres e-mailowy (załączając skan lub wyraźne zdjęcie podpisanych załączników):
  biuro@ptdr.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 16 maja 2017 r.
Decyduje data nadania.

Informacje o projekcie:

Polskie Towarzystwo Dyskinezy Rzęsek
Rusłana Słowik
tel. 506 984 720
e-mail: biuro@ptdr.org.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Wzory dokumentów do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego
Zaświadczenie lekarskie

Program został dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych