| 

Dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd – Moduł II”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Adresatem pomocy jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę:

     – w szkole policealnej,
     – w kolegium,
     – w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 1. opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę;
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – 1.000 zł;
 3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł.

W przypadku pobierania nauki w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON.

 

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o:

1)  500 zł –  pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania;

2)  300 zł – posiadanie aktualnej Karty Dużej Rodziny;

3) 300 zł –  pobieranie nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

4) 700 zł – określa realizator programu, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca.

 

Wysokość dodatku ma charakter progresywny i motywacyjny, i wynosi:

1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – nauka na pierwszym roku w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – nauka na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – nauka na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;

4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – nauka w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

 • każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach wcześniejszych programów PFRON:
  1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”;
 • wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów;
 • decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt.4;
 • wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko, jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 • wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt.4, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt.6;
 • na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania.

 

Udział własny – w zakresie kosztów czesnego:

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy
zatrudnieni:
Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
15% brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
65% 50%

 

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

1)    ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo

2)    jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym,

wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) – nie obowiązuje.

 

UWAGA:

Istnieje możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania, wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się w PCPR/MOPR właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przyjmowanie wniosków odbywa w 2 terminach: do 30 marca i 10 października danego roku realizacji programu.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/studenci