| 

NFZ i PFRON

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków NFZ i PFRON

Przedmioty ortopedyczne – to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (np.: protezy, kule, wózki, inhalatory i inne).

Środki pomocnicze – to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki).

 

NFZ

Od 2014 r. osoby z Pierwotną Dyskinezą Rzęsek mogą uzyskać pomoc ze środków NFZ do zakupu:

–  inhalatora: sprężarka (800 zł raz na 4 lata) i nebulizator ( 150 zł raz na 6 miesięcy) oraz

– sprzętu do indywidualnej terapii oddechowej (200 zł raz na 2 lata dla osób powyżej 4-go roku życia).

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

 1. Zgłosić się do lekarza i poprosić o zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, tj. inhalator oraz sprzęt do indywidualnej terapii.
 2. Zlecenie należy potwierdzić w NFZ.
 3. Z potwierdzonym przez NFZ zleceniem, na którym będzie wskazana wysokość dofinansowania, należy udać się do sklepu celem zakupu wybranych przez siebie urządzeń.

 

PFRON

Posiadając ważne orzeczenie o niepełnosprawności można ponadto ubiegać się o dofinansowanie wskazanego w zleceniu przedmiotu (inhalatora, sprzętu do indywidualnej terapii) ze środków PFRON, składając wniosek o dofinansowanie w PCPR/MOPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (obowiązuje kryterium dochodowe):

 • do 150% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ (zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone w NFZ), jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Wymagane załączniki do wniosku:

 • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w  przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • faktura  lub oferta określająca cenę nabycia,
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Kryterium dochodowe:
Przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty:

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w rodzinie na jedną osobę.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013r., poz. 1565),
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926),
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.).